Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się tutaj (kliknij)

Pierwszy etap rekrutacji:

od 2 marca do 12 czerwca 2020 roku

Składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły).

Na rozmowę rekrutacyjną należy umawiać się
w trybie on-line (Skype) – po przysłaniu wymaganych dokumentów.

Dokumenty (zeskanowany wykaz i opinię oraz wypełniony kwestionariusz w pdf) można składać przez Internet na adres: rekrutacja@liceum.augustianki.pl

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji:

  • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej (poświadczony podpisem wychowawcy);
  • Opinię katechety w formie pisemnej;

 

Rekrutacja w systemie OMIKRON

Podanie do naszej szkoły należy również złożyć poprzez elektroniczny system OMIKRON (będziemy wówczas również prosić o uzupełnienie powyższych dokumentów). W przypadku spełniania dodatkowych kryteriów (wielodzietności rodziny, samodzielnego wychowywania dzieci) należy dołączyć oświadczenia (pdf) oraz wyrok sądowy (w przypadku samodzielnego wychowywania dzieci). 

W przypadku niepełnosprawności (kandydata, rodzica, rodzeństwa) – zaświadczenie o niepełnosprawności.

W przypadku pieczy zastępczej – dokument sądowy.

Ogólne_zasady_rekrutacji (pdf)

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wyżej wymienionymi)

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Do 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Wyniki będą podane o godz. 10.00 również na stronie internetowej (link).

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Wyniki będą podane o godz. 10.00 również na stronie internetowej (link).

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie w razie wolnych miejsc.

Trzeci etap rekrutacji:

  • 27 sierpnia 2020 godz. 17.00

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów liceum, dotyczące następujących zagadnień: 

  1. informacje organizacyjne,
  2. programy nauczania i podręczniki,
  3. mundurki szkolne,
  4. spotkanie integracyjne w sierpniu 2020 roku.

Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

 

ZAPRASZAMY do naszego Liceum!

UWAGA – informacja dla osób spoza Krakowa. Jeśli jesteś zainteresowana naszą szkołą, ale nie mieszkasz w Krakowie i szukasz internatu dla dziewcząt, zachęcamy do skorzystania z oferty Sióstr Felicjanek przy ul. Smoleńsk 2 (tel. 124225048) – jeszcze są wolne miejsca!

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl