Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się tutaj (kliknij)

Pierwszy etap rekrutacji:

od 28 stycznia do 10 czerwca 2019 roku

Składanie dokumentów i rozmowa rekrutacyjna (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły).

Na rozmowę rekrutacyjną należy umawiać się od od 28 stycznia do 10 czerwca 2019 roku.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, ul. Skałeczna 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły:

 • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie III gimnazjum (poświadczony podpisem wychowawcy);
 • Opinię katechety w formie pisemnej;

od 28 stycznia do 10 czerwca 2019 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja w systemie OMIKRON

Podanie do naszej szkoły należy również złożyć poprzez elektroniczny system OMIKRON (będziemy wówczas również prosić o uzupełnienie powyższych dokumentów). W przypadku spełniania dodatkowych kryteriów (wielodzietności rodziny, samodzielnego wychowywania dzieci) należy dołączyć oświadczenia (pdf) oraz wyrok sądowy (w przypadku samodzielnego wychowywania dzieci). 

W przypadku niepełnosprawności (kandydata, rodzica, rodzeństwa) – zaświadczenie o niepełnosprawności.

W przypadku pieczy zastępczej – dokument sądowy.

Ogólne_zasady_rekrutacji (pdf)

Drugi etap rekrutacji:

 • od 19 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  • dwa zdjęcia;
  • kartę zdrowia;
  • opinie i orzeczenia z PPP.
 • 28 czerwca 2019 r.  godz. 12.00

Podanie wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja o przyjęciu – telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły).

 • od 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 12 lipca – możliwość złożenia odwołania od decyzji o niezakwalifikowaniu się do placówki
 • do 9 lipca 2019 do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej.

 • 10 lipca 2019 r.  godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń.

 • do 19 lipca 2019 r. od godz. 12.00

Rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej. Informację o ostatecznie podjętej decyzji można uzyskać telefonicznie lub osobiście.

Trzeci etap rekrutacji:

 • 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów liceum, dotyczące następujących zagadnień: 

 1. informacje organizacyjne,
 2. programy nauczania i podręczniki,
 3. mundurki szkolne,
 4. wyjazd integracyjny w sierpniu 2019 roku.

Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

W dniu zebrania od 16.30 na terenie szkoły będzie odbywał się kiermasz książek dla 3-letniego Liceum prowadzony przez starsze klasy.

 • 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00

Uczniowie przyjęci do Liceum będą pisali test znajomości języka niemieckiego i hiszpańskiego, jeśli uczyli się go wcześniej i  chcą kontynuować naukę tego języka (jeśli uczeń wyjeżdża, może zgłosić i pisać wcześniej)

 

ZAPRASZAMY do naszego Liceum!

UWAGA – informacja dla osób spoza Krakowa. Jeśli jesteś zainteresowana naszą szkołą, ale nie mieszkasz w Krakowie i szukasz internatu dla dziewcząt, zachęcamy do skorzystania z oferty Sióstr Felicjanek przy ul. Smoleńsk 2 (tel. 124225048) – jeszcze są wolne miejsca!

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl

Postępowanie uzupełniające (UWAGA – BRAK wolnych miejsc, w związku z czym rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się).