Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się tutaj (kliknij)

Pierwszy etap rekrutacji:

od 2 marca do 12 czerwca 2020 roku

Składanie dokumentów i rozmowa rekrutacyjna (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły).

Na rozmowę rekrutacyjną należy umawiać się
od 2 marca do 12 czerwca 2020 roku.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły, ul. Skałeczna 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji w sekretariacie szkoły:

 • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej (poświadczony podpisem wychowawcy);
 • Opinię katechety w formie pisemnej;

 

Rekrutacja w systemie OMIKRON

Podanie do naszej szkoły należy również złożyć poprzez elektroniczny system OMIKRON (będziemy wówczas również prosić o uzupełnienie powyższych dokumentów). W przypadku spełniania dodatkowych kryteriów (wielodzietności rodziny, samodzielnego wychowywania dzieci) należy dołączyć oświadczenia (pdf) oraz wyrok sądowy (w przypadku samodzielnego wychowywania dzieci). 

W przypadku niepełnosprawności (kandydata, rodzica, rodzeństwa) – zaświadczenie o niepełnosprawności.

W przypadku pieczy zastępczej – dokument sądowy.

Ogólne_zasady_rekrutacji (pdf)

od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku

złożenie wniosku w systemie OMIKRON o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami oraz dostarczenie go do szkoły I wyboru w celu potwierdzenia

do 24 czerwca 2020 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Drugi etap rekrutacji:

 • od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  • dwa zdjęcia;
  • kartę zdrowia;
  • opinie i orzeczenia z PPP. 
 • 13 lipca 2020 r.  godz. 12.00

Podanie wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja o przyjęciu – telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły).

 • od 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 do 20 lipca – możliwość złożenia odwołania od decyzji o niezakwalifikowaniu się do placówki
 •  
 • do 20 lipca 2020 do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

 • 21 lipca 2020 r.  godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń.

 • do 24 lipca 2020 r. od godz. 12.00

Rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej. Informację o ostatecznie podjętej decyzji można uzyskać telefonicznie lub osobiście.

Trzeci etap rekrutacji:

 • … lipca 2020 r. o godz. 17.00

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów liceum, dotyczące następujących zagadnień: 

 1. informacje organizacyjne,
 2. programy nauczania i podręczniki,
 3. mundurki szkolne,
 4. wyjazd integracyjny w sierpniu 2020 roku.

Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

 • … lipca 2020 r. o godz. 17.00

Uczniowie przyjęci do Liceum będą pisali test znajomości języka niemieckiego i hiszpańskiego, jeśli uczyli się go wcześniej i  chcą kontynuować naukę tego języka (jeśli uczeń wyjeżdża, może zgłosić i pisać wcześniej)

 

ZAPRASZAMY do naszego Liceum!

UWAGA – informacja dla osób spoza Krakowa. Jeśli jesteś zainteresowana naszą szkołą, ale nie mieszkasz w Krakowie i szukasz internatu dla dziewcząt, zachęcamy do skorzystania z oferty Sióstr Felicjanek przy ul. Smoleńsk 2 (tel. 124225048) – jeszcze są wolne miejsca!

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl