Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dni otwarte dla kandydatów do Liceum i ich Rodziców w tym roku odbędą się stacjonarnie.

Zapraszamy w dniach:
23 marca i 18 maja o godz. 17.00

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się tutaj (kliknij)

Pierwszy etap rekrutacji:

od 1 marca do 19 czerwca 2023 roku

Składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły).

Na rozmowę rekrutacyjną należy umawiać się telefonicznie po przysłaniu wymaganych dokumentów.

Dokumenty (zeskanowany wykaz i opinię oraz wypełniony kwestionariusz w pdf) można składać przez Internet na adres: rekrutacja@liceum.augustianki.pl

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w pierwszym etapie rekrutacji:

  • Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII szkoły podstawowej (poświadczony podpisem wychowawcy);
  • Opinię katechety w formie pisemnej;

 

Rekrutacja w systemie OMIKRON

Podanie do naszej szkoły należy również złożyć poprzez elektroniczny system OMIKRON (będziemy wówczas również prosić o uzupełnienie powyższych dokumentów). W przypadku spełniania dodatkowych kryteriów (wielodzietności rodziny, samodzielnego wychowywania dzieci) należy dołączyć oświadczenia (pdf) oraz wyrok sądowy (w przypadku samodzielnego wychowywania dzieci). 

W przypadku niepełnosprawności (kandydata, rodzica, rodzeństwa) – zaświadczenie o niepełnosprawności.

W przypadku pieczy zastępczej – dokument sądowy.

Ogólne_zasady_rekrutacji (pdf)

Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wyżej wymienionymi)

Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Do 10 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Wyniki będą podane o godz. 12.00 również na stronie internetowej

Od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

27 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Wyniki będą podane o godz. 12.00 również na stronie internetowej.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w razie wolnych miejsc.

Trzeci etap rekrutacji:

  • 31 sierpnia 2023 godz. 17.00

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów liceum, dotyczące następujących zagadnień: 

  1. informacje organizacyjne,
  2. programy nauczania i podręczniki,
  3. mundurki szkolne.

Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

Obóz integracyjny odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia (więcej informacji).

 

ZAPRASZAMY do naszego Liceum!

UWAGA – informacja dla osób spoza Krakowa. Jeśli jesteś zainteresowana naszą szkołą, ale nie mieszkasz w Krakowie i szukasz internatu dla dziewcząt, zachęcamy do skorzystania z oferty Sióstr Felicjanek przy ul. Smoleńsk 2 (tel. 124225048) – jeszcze są wolne miejsca!

Adres szkoły – kontakt:

Publiczne Liceum im. św. Rity Zgromadzenia Sióstr Augustianek

ul. Skałeczna 10

31-065 Kraków

tel. 12 431-27-61

e-mail: sw.rita@liceum.augustianki.pl